Etyka i zgodność z przepisami

Nasz program etyki i zwalczania korupcji

Etyka jest nie tylko kwestią prawną, odgrywa również kluczową rolę wśród wartości i DNA naszej firmy. Poprzez ten program dążymy do stworzenia kultury zgodności w zespołach OVHcloud i wśród stron trzecich.
Od kilku lat OVHcloud wdraża program zgodności zgodnie z naszą kulturą i zaangażowaniem ze strony ścisłego kierownictwa.
Nasz Kodeks etyki, Kodeks postępowania dostawcy, Polityka antykorupcyjna oraz platforma sprawozdawcza stanowią niektóre z naszych środków zapobiegania i wykrywania, przeciwdziałających ryzyku korupcji i promujących najlepsze praktyki wśród stron trzecich.

Program walki z wszelkimi formami korupcji

Kodeks etyki

Nasz Kodeks etyki ma szczególne znaczenie dla całego OVHcloud. Rozpoczęliśmy tworzenie tego dokumentu, ponieważ chcieliśmy dzielić się naszymi wartościami i mieliśmy świadomość roli, jaką musimy odegrać w promowaniu odpowiedzialnego środowiska biznesowego. Praca ta pozwala utrwalić nasz sposób postępowania obowiązujący w firmie od zawsze - nie przez sam zapis, ale przez to, że jest on częścią mentalności OVHcloud.

Dlaczego wdrażamy ten kodeks etyki?

  • Aby dzielić się naszą wizją biznesu z szerokim gronem odbiorców
  • Aby dalej się rozwijać na arenie międzynarodowej i na nowych rynkach
  • Aby konsolidować organizację wraz z dojrzewaniem grupy
  • Aby wzmacniać rolę zgodności z przepisami w rozwoju naszej organizacji

Dla kogo jest przeznaczony ten kodeks?

Nasz Kodeks etyki jest narzędziem zwiększania świadomości i jest dostępny dla wszystkich.

Omawia wiele tematów i zapewnia ochronę oraz podnosi świadomość wśród wszystkich w OVHcloud.

Jest dla nas ważne, by ten dokument był dostępny dla każdego. Chcemy dzielić się najlepszymi praktykami i wizją środowiska biznesowego z możliwie najszerszym gronem osób.

982.93 KB pdf

Kodeks etyki OVHcloud

Wraz z rozwojem społeczeństwa zmieniają się wartości etyczne. Dotrzymujemy kroku zmianom społecznym, co pozwala nam się wspólnie rozwijać i pozostać liderem w tych kwestiach.

Polityka antykorupcyjna

Ponieważ etyka jest integralną częścią naszego DNA, zaangażowanie OVHcloud w tę kwestię jest niezwykle istotne. Dlatego przy formalizowaniu naszych praktyk i wdrożeniu polityki antykorupcyjnej korzystamy z francuskich przepisów dotyczących przejrzystości, przeciwdziałaniu korupcji i modernizacji gospodarczej, Sapin II. Dzięki temu możemy dzisiaj dzielić się naszą wizją firmy i wyobrażać sobie jej przyszły rozwój.

Nasza polityka opiera się na pięciu filarach:

  • Przyjęcie polityki zerowej tolerancji dla korupcji
  • Włączenie walki z korupcją do naszych procedur i polityk
  • Wdrażanie programu zgodności dotyczącego zwalczania korupcji poprzez niezależne, autonomiczne zarządzanie zgodnością.
  • Podnoszenie świadomości i informowanie o naszej polityce
  • Nasze zdecydowane zaangażowanie w walkę z każdym aktem korupcji, nieetycznym i nielegalnym zachowaniem.

ROGER, platforma sygnalistów OVHcloud

Nasza polityka dotycząca sygnalistów „ROGER" pozwala wszystkim zainteresowanym stronom, a w szczególności naszym pracownikom, na zgłaszanie wszelkich faktów lub zachowań nielegalnych, nieetycznych lub niebezpiecznych, naruszających interes publiczny czy mających wpływ na ludzi lub firmę. Alerty te są zgłaszane bezpośrednio do dyrektora ds. zgodności naszej grupy za pomocą poufnej i bezpiecznej platformy raportowania.

Skrót ROGER (Respect OVHcloud Guidelines & Ethical Rules) oznacza poszanowanie wytycznych i zasad etycznych OVHcloud.

Sprawdź nasze powiązane dokumenty

Niektóre kwestie tematy podlegają określonym politykom grupy, oprócz kodeksu etycznego i platformy sygnalistów.

397.77 KB pdf

Kodeks postępowania dostawcy

354.77 KB pdf

Zasady dotyczące prezentów i rozrywki

799.61 KB pdf

UK Modern Slavery Act Statement